Телефони0887-425-789    0889-043-980    0884-735-788

„ТСАКИ“ ООД  произвeжда AdBlue® с търговска марка BlueSky® по лиценз на немския химически концерн KRUSE K.G. от началото на 2009г.

От началото на 2017 след извършен одит дружеството придоби собствен Европейски лиценз издаден от VDA – Асоциацията на германските автомобилопроизводители.

На нашите клиенти, ние гарантираме винаги доставка на висококачествен продукт, произведен със суровина, която получаваме от лицензирани доставчици в съответствие с ISO 22241. Тестове за качество на нашата продукция се правят на всяка партида  от лицензирана лаборатория.

Вижте продуктите AdBlue BlueSky

Карта с обекти, предлагащи AdBlue BlueSky

Технически характеристики на продукта AdBlue

Химическият състав на AdBlue® е с изключително пречистено съдържание.  Произвежда се от високопречитена урея. Високото качество на продукта са гарантирани от стандарта DIN 70070. Като продължение на DIN 70070 е изготвен стандарт ISO 22241.

Нашият продукт напълно съответства на горепосочената DIN-норма. Нашите вътрешни правила за управление на качеството, гарантират контрол във всяко звено от производствения процес – от доставката на суровината до доставката на финалния продукт до нашите клиенти.

Съвместимост на продукта

Приложението на SCR технологията от новите двигатели ще има благоприятно въздействие върху околната среда. Автомобилите изгарят по малко гориво, отделят по малко вредни емисии и по-малко замърсяват околната среда. В сравнение с  EURO 3 двигателите, отделянето на едри частици  се намалява  до  40 %  и нивото на отделяне на NOx  е намалено до 90 %.

Продуктът AdBlue® сам по себе си не представлява никаква опасност за хората и околната среда. Продуктът не е опасен, не е запалим и е не токсичен.

Безопасност при складиране на продукта

При осигурени най-добри условия за складиране, AdBlue® има срок на годност най-малко 1 година. Под най-добри условия се разбира температура от -5  до +25 °C, в затворени контейнери.

AdBlue® кристализира  при  –11 °C.  При температури над 30 °C, продукта може да изгуби качествата си в следствие на хидролиза. Да се избягва излагане на продукта под прякото въздействие на UV лъчи.

Съвместимост с материали

Да не се допуска контакт на AdBlue®  с  мед, цинк и техните сплави. Всеки контакт с алуминий е изключително опасен за качеството на продукта. Неръждаемата стомана и повечето видове пластмаси са безопасни.

SCR Технология и функционалност

SCR Технология

Зад съкращението SCR (селективна каталитична редукция) седи  иновативна технология, възприета от водещите европейски автомобилопроизводители след тестове и сравнителни анализи на различни техническите възможности за намаляване на вредните емисии, отделяни при работа на двигателите. SCR Техниката е единствената технология, която позволява едновременно намаляване на емисиите на отработени газове и оптимизиране на двигателя, по отношение на неговата работа и консумация на гориво.

Функционалност

По време на SCR процедурата, емисиите на NOx, които се отделят от двигателя по време на горенето, се третират в каталитичен конвертор. За тази процедура е необходим редукционен агент – така наречен AdBlue ®, нетоксичен и без мирис воден разтвор на висококачествена урея в точно определена концентрация. Точно определена доза  AdBlue ® се впръсква през дюза в потока от изгорели газове, където в следствие на хидролиза в каталитичния конвертор се трансформира в азотен окис (NOx), азот (N) и вода (H2O). Технологията SCR осигурява покриването на изискванията за отделяне на вредни емисии EURO 5, валидни от 2008 г.

Каталитичният конвертор

SCR каталитичният конвертор се състои от транзитни метални връзки от титаниев диоксид, пентоксид и волфрамоксид, които са фиксирани на керамични плоскости. Трансформацията на NOx в каталитичния конвертор зависи от броя на активните клетки и най вече от размера на порите в керамичните плоскости.

Функционалността на SCR каталитичният конвертор зависи до голяма степен от качеството на продукта AdBlue®. Порите и активните клетки могат да бъдат блокирани и трайно деактивирани, което ще доведе до увреждане на SCR каталитичният конвертор при използването на некачествен продукт.  В този случай постъпващият нитроген моноксид няма да бъде напълно обработен и транспормиран в азот и вода, което ще доведе до съществено надминаване на EURO 4 and EURO 5 лимитите за отделяне на вредни емисии в атмосферата.

Остатъчният амоняк, формиран в следствие на действието на продукта AdBlue при хидролозата и горещите отделящи се газове от изгарянето се преработват във възвратен окислителен конвертор. По този начин се избягва опасността от отделянето на остатъци от амоняк в атмосферата.

В нормата  Euro 5 за отделяне на вредни емисии, валидна от Октомври 2008, емисиите на азотен окис са намалени с 90% в сравнение с  1990; последващата Euro 6 норма ги редуцира до 97%. Нормата Euro 4 намалява азотния окис до 80% и отделянето на частици до 95% в сравнение с 1990.

В Европа днес, над 400.000 търговски превозни средства са оборудвани с SCR система и използват AdBlue ®. Този брой се увеличава с около  25000 търговски превозни средства на месец в световен мащаб. SCR системата се разпространява  в САЩ и Япония и технологията навлиза все повече в световен мащаб, като се прилага в леките и лекотоварни автомобили.

Технология и емисионни стандарти

Description: http://www.bluesky-automotive.de/images/stories/b1-en.jpg

Функционални принципи на SCR Технологията

Новите двигатели са оптимизирани до толкова, че при работата им се отделят по-малко количество сажди, за сметка на това количеството азотен окис , което се отделя е в големи количества.

Реактивният  агент AdBlue ® се впръсква в потока отработени газове и в резултат на високата температура протича процес на хидролиза на AdBlue ® до амоняк и CO2.

С помощта на амоняка, азотения окис реагира на повърхността на каталитичния конвертор и се трансформира в азот и вода – естествени компоненти на нашата атмосфера.

Ефект от SCR каталитичния конвертор

Description: http://www.bluesky-automotive.de/images/stories/b2-en.jpg

или

Как работи  SCR системата

Description: http://www.bluesky-automotive.de/images/stories/b3-en.jpg

EU Стандарти за отделяне на вредни емисии

Ограничения по отношение на тежкотоварните автомобили се налагат за пръв път в Regulation 88/77/EWG и с всяка изминала година стандартите стават все по стриктни. Следващите стъпки са предприети през Октомври 2005 с нормата EURO 4 и през Октомври 2008 с EURO 5. (Regulation 99/96/EG). С всеки следващ стандарт допустимите нива на NOx се намаляват.

g/kWh NOx HC CO PM
Euro 0 15.8 2,6 12,3
Euro 1 9,0 1,23 4,9 0,4
Euro 2 7,0 1,1 4,0 0,15
Euro 3 5,0 0,66 2,1 0,1
Euro 4 3,5 0,46 1,5 0,02
Euro 5 2,0 0,46 1,5 0,02

Преработка на отделящите се газове

Изискванията до EURO 3 се покриват посредством подобрения на двигателите , но с влизането в сила на EURO 4, това вече е невъзможно без допълнително третиране на отделящите се газове. На този етап SCR технологията е единствената конкурентна технология, която осигурява покриване на изискванията на EURO-4 и EURO-5 стандартите. Следващата норма EURO-6  ще бъде осигурена чрез същата технология.

Затрудненията на автомобилопроизводителите при конструирането на двигателите, произтичали от факта, че изискванията за отделяна на твърди частици и на Nox били едновременно намалени, а чрез регулиране процеса на изгаряне в двигателя могат да се намалят само едните емисиите за сметка на другите и обратно.